فرم ۱۹ مالیات بر ارث یکی از انواع اوراقی است که بعد از پرداخت مالیات، از سوی سازمان مالیات صادر و به ورثه تقدیم می‌شود. همانطور که در متن ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است، هر یک از دفاتر اسناد رسمی، هنگامی که تصمیم دارند تقسیم نامه ارث یا هر نوع اسناد معاملاتی مربوط به اموال متوفی را به ثبت برسانند، باید نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث را که توسط حوزه مالیاتی صلاحیت دار به تصویب رسیده است، از ورثه دریافت کنند. در غیر این صورت، امکان رسمی کردن این اسناد، وجود نخواهد داشت.
بنابراین فرم ۱۹ مالیات بر ارث نشان دهنده معافیت مالیات ارث یا پرداخت مالیات توسط ورثه شخص فوت شده است و ماده ۳۵ نیز به اهمیت این فرم مالیاتی اشاره می‌کند. در حقیقت ورثه‌ای که مشمول قانون جدید هستند، می‌توانند اظهارنامه مالیات بر ارث را در زمان انتقال یا تقسیم اموال، به اداره امور مالیاتی صالح تقدیم کنند. مالیات به تمام اموالی تعلق می‌گیرد که در زمان حیات، متعلق به متوفی بوده است و در صورت انتقال آن‌ها توسط او، نیاز نیست که ورثه، برای پرداخت مالیات آن اموال نیز اقدام کنند.
همانطور که اشاره کردیم، فرم ۱۹ مالیات بر ارث ورقه‌ای است که بعد از پرداخت مالیات بر ارث ، به ورثه شخص فوت شده تعلق می‌گیرد. بعد از فوت متوفی، برای اموال او یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌شود. این شخصیت حقوقی تا زمانی که کلیه دیون متوفی پرداخت نشده باشد، همچنان وجود خواهد داشت و بعد از پرداخت دیون و البته مالیات، مالکیت آن‌ها به ورثه منتقل می‌شود. به عبارت دیگر تا زمانی که این شخصیت حقوقی وجود داشته باشد، ورثه نمی‌توانند برای تقسیم ارث اقدامات لازم را انجام دهند. مالیات نیز یکی از این دیون است و تا زمانی که پرداخت نشود و رسید آن ( نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث ) توسط سازمان مالیات صادر نشود، ورثه حق تقسیم یا انتقال اموال را ندارند.

مدارک لازم برای دریافت فرم ۱۹ مالیات بر ارث

برای دریافت فرم ۱۹ مالیات بر ارث ، وجود مدارکی که در ادامه بیان می‌شود، ضروری است. در واقع در صورت عدم وجود این دسته از مدارک، سازمان مالیات به مساله مالیات بر ارث متوفی رسیدگی نمی‌کند و در نهایت نیز ورثه نمی‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند.
از جمله مهم‌ترین مدارک به شرح زیر هستند:
نوشتن تقاضا نامه مبنی بر درخواست مالیات
رونوشت اسناد اموالی که به صورت رسمی در دفاتر ثبت اسناد، به ثبت رسیده‌اند.
رونوشت اسنادی که رسمی نیستند اما به گونه‌ای مالکیت شخص بر اموال را اثبات می‌کنند.
رونوشت برگ فوت متوفی
رونوشت شناسنامه ورثه شخص فوت شده
رونوشت کارت ملی ورثه شخص فوت شده
رونوشت وصیت نامه
رونوشت سند ازدواج
بدیهی است ارائه اصل اسناد و رونوشت آن‌ها به اداره امور مالیاتی برای مطابقت اصل با رونوشت الزامی است. بنابراین حتما اصل اسناد خود را به همراه داشته باشید.

مراحل دریافت نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث

برای دریافت فرم اشاره شده شده، باید مراحلی توسط ورثه طی شود. در واقع مانند هر اقدام سازمانی و اداری که مستلزم طی کردن مقدمات و تشریفات است، پرداخت مالیات و در نتیجه دریافت نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث نیز شرایط خاص خود را دارد.
در اولین گام، ورثه وظیفه دارند ورقه اظهار مالیاتی را تکمیل و به سازمان مالیات تقدیم کنند. با تقدیم این ورقه، درخواست پرداخت مالیات در اداره امور مالیاتی به ثبت می‌رسد و در نتیجه رئیس گروه مالیاتی، دستوری را صادر می‌کند و آن دستور، توسط دبیرخانه ثبت می‌شود.
بعد از صدور گواهی درخواست پرداخت مالیات، اظهارنامه به دفتر مرکزی ارث که در تهران مستقر است، ارسال خواهد شد. این ارسال توسط اداره امور مالیاتی صالح انجام می‌شود و در نتیجه ورثه موظف نیستند آن را ارسال کنند. بعد از ارسال، ورثه وظیفه دارند گواهی حصر ورثه را به اداره امور مالیاتی تقدیم و همچنین تقاضای صدور نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث را مطرح کنند.
بعد از صادر شدن دستور مجدد مبنی بر صدور فرم مذکور، از کارشناس مالیات تقاضا می‌شود که برای ارزیابی اموال شخص فوت شده، اقدامات لازم را انجام دهد. بعد از تایید گزارش از سوی رئیس، میزان مالیات تعیین خواهد شد و به ورثه اعلام خواهد شد که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدام کنند. البته در صورتی که ورثه از پرداخت مالیات معاف باشند، این مرحله وجود نخواهد داشت. در نهایت و بعد از پرداخت مالیات، نمونه فرم ۱۹ مالیات بر ارث صادر و به مودیان مالیاتی تقدیم می‌شود.