خرید یک دستگاه جیپ برای مشتری محترم شیراز

برای خرید ماشین اومدیم ارومیه و بعد از کارشناسی و بررسی فنی دقیق

لاستیک های ماشین برای تعویض پلاک عوض کردیم و بعد از تاییدیه فنی لاستیکها دوباره سوار شدو با ماشین باربری برای مشتری محترم ارسال شد.